FN:s REGIONALA INFORMATIONSKONTOR

  


Internationella kvinnodagen 2003

 

Konventioner och
avtal

FN-organ

Konferenser

Best”ll publikationer

 


Kvinnor och FN ñ ett historiskt perspektiv

J”mst”lldhet mellan m”n och kvinnor har varit ett centralt mÂl i FN:s arbete i mer ”n 50 Âr. J”mst”lldhet mellan m”n och kvinnor finns inskrivet i FN-stadgan frÂn 1945, och sedan dess har arbetet med att utarbeta internationella strategier, konventioner, program och mÂl resulterat i att f–rb”ttra kvinnors status –ver hela v”rlden. Inte minst har ett omfattande dokumentationsarbete medverkat till att understryka n–dv”ndigheten av att forts”ttningsvis s”tta kvinnors j”mst”lldhet h–gt p den politiska dagordningen. 

l”s mer >>>

   

   
 
NYHETER

Kvinnors r”ttigheter ”r m”nskliga r”ttigheter

   

Den allm”nna f–rklaringen om de m”nskliga r”ttigheterna slÂr fast att "Alla m”nniskor ”ro f–dda fria och lika i v”rde och r”ttigheter. De ”ro utrustade med f–rnuft och samvete och b–ra handla gentemot varandra i en anda av broderskap". Kvinnors r”ttigheter ”r m”nskliga r”ttigheter, och arbetet med att fr”mja kvinnors r”ttigheter och j”mst”lldhet v”rlden –ver ”r en integrerad del av FN:s arbete. Under de senaste 25 Âren har FN arrangerat fyra v”rldskonferenser om kvinnor, vilket har bidragit till att st”lla frÂgan om j”mst”lldhet mellan k–nen i centrum p den globala dagordningen. Konferenserna har samlat det internationella samfundet bakom en rad gemensamma mÂl genom effektiva handlingsplaner som skall fr”mja kvinnors situation –verallt i v”rlden, inom den offentliga och privata sf”ren.

 

KVINNOKONFERENSER