Den internasjonale domstolen

 

Den internasjonale domstolen er FNs viktigste dømmende organ. Bare stater, ikke personer, kan bringe en sak inn for domstolen. Aksepterer en stat å medvirke, er den pliktig til å etterleve domstolens beslutning. I tillegg kan andre FN-organer her be om rådgivende forslag.

Vedtektene for den internasjonale domstol                                                    

19-Int_CourtofJustise.GIF (52456 bytes)            
Den internasjonale domstolen i Haag, Nederland

Domstolen har bidratt til å løse mange konflikter. For eksempel avgjorde den i 1992 en grensetvist mellom El Salvador og Honduras. Den avsa dom i en konflikt mellom Danmark og Norge som dreide seg om fiskerisoner og rettigheter på kontinentalsokkelen. En annen dom handlet om anvendelsen av en FN-konvensjon som omhandlet folkemord i det tidligere Jugoslavia.

                                                                                                                        Hvordan er domstolen satt sammen?

Domstolen har sete i Haag i Nederland, og er samlet permanent. Den har femten dommere som velges av Sikkerhetsrådet og Generalforsamlingen. Det kan ikke være to eller flere dommere fra samme land. Ni dommere skal være enige før domstolen kan fatte en beslutning.

 

For mer informasjon på engelsk: www.icj-cij.org

UNIC Logo
Tilbake  Forsiden