OM OSSRUNICs BIBLIOTEKKONTAKT OSSFNs GENERALSEKRETÆRFN-PAKTENFNs ORGANER OG MEDLEMMERAKTUELTPRESSEMELDINGERLINKERLEDIGE STILLINGER OG PRAKSISPLASSERFRED OG SIKKERHETØKONOMISK OG SOSIAL UTVIKLINGMENNESKERETTIGHETER  •  FOLKERETT  •   HUMANITÆRE SPØRSMÅL

 

Rapport fra det uavhengige panelet for
FNs fredsoperasjoner

Generalsekretær Kofi Annan lover omfattende reform av FNs fredsbevarende operasjoner; og han oppfordrer medlemslandene om å bidra med finansiering; han ønsker også bl.a. forbedringer i avgjørelsesprosessene

Generalsekretæren støtter vidtrekkende rapport fra uavhengig panel fullt ut

Generalsekretær Kofi Annan oppfordret i dag 23 august 2000 verdens regjeringer om å følge ham i å gjennomføre vidtrekkende forandringer i oppbygging og ledelse av FNs fredsoperasjoner, etter anbefaling fra et uavhengig panel av internasjonale eksperter, som sier at øyeblikkelig handling er "absolutt nødvendig for igjen å gjøre FN til en virkelig troverdig aktør for fred".

Rapporten fra panelet anbefaler blant annet en omfattende omstrukturering av hovedkvartersstaben DPO ("Department of Peacekeeping Operations") i New York. Det bør opprettes en ny avdeling for informasjons- og strategianalyse, som skal yte tjenester til alle FN-kontorer som arbeider med fred og sikkerhet. Det bør også opprettes en integrert ekspertgruppe ("Task Force") i hovedkvarteret, for å planlegge og støtte de enkelte fredsbevarende oppdrag helt fra starten. Til slutt ønskes det mer systematisk bruk av informasjonsteknologi.

Mange av de foreslåtte endringene krever politiske, finansielle og operative avgjørelser i FNs medlemsland. F.eks. oppfordrer panelet sikkerhetsrådet om ikke å sluttbehandle godkjennelsen av nye, store fredsbevarende oppdrag før medlemslandene har forpliktet seg til å stille med tilstrekkelige troppestyrker og andre ressurser. Panelet anbefaler også at finansieringsgrunnlaget økes for å kunne styrke det personalet som arbeider med fredsoperasjoner ved FNs hovedkvarter i New York.

I forbindelse med at rapportens oversendes til generalforsamlingen, sier FNs generalsekretær i dag at han har spurt sin stedfortreder Louise Frechette om å følge opp gjennomføringen av rapportens anbefalinger. Hun skal også forberede en handlingsplan som bør kunne behandles av generalforsamlingen alt i høstsesjonen. Dessuten er det Kofi Annans håp at rapporten vil være av interesse for verdens statsledere, som jo vil komme til New York neste måned i forbindelse med FNs tusenårstoppmøte.

Generalsekretærene nedsatte panelet i mars, etter at to rapporter i fjor satte søkelyset på FNs manglende evne til bl.a. å hindre folkemordet i Rwanda i 1994 og til å beskytte innbyggerne i Srebrenica (i Bosnia og Herzegovina) i 1995. "Vi må alle gjøre vårt ytterste for å hindre at slike redsler noensinne skjer igjen", sa han, og ba panelet om å lage "et klart sett med anbefalinger av hvordan ting skal gjøres bedre i framtida, innenfor hele spekteret av FNs aktiviteter på området fred og sikkerhet".

Panelet, som ledes av Lakhdar Brahmini (som har vært utenriksministeri Algerie), har medlemmer fra seks kontinenter. Alle medlemmene har vid erfaring innenfor nødhjelp, bistand og politiarbeid, i tillegg selvsagt, til erfaring fra militær fredsbevarende virksomhet.

Rapporten foreslår bl.a. disse hovedendringene i FNs fredsoperasjoner:

 

Doktriner og strategier: Panelet ønsker mer effektive konfliktforebyggende strategier, i det de peker på at forebygging er "langt å foretrekke for de som ellers vil få lide under konsekvensene av krig - dette er et langt billigere alternativ for det internasjonale samfunn enn både militære aksjoner eller humanitær nødhjelp - for ikke å snakke om gjenoppbygging etter at krigen har gått sin gang". Rapporten sier videre at fredsbevarere må være i stand til å forsvare seg selv og sitt mandat med mer robuste "Rules of engagement" overfor dem som bryter lovnader eller forpliktelser eller som søker å underminere fredsavtaler med vold. FN-sekretariatet oppfordres til å skissere en plan for å utvikle bedre fredsbyggende strategier. Fredsbevarere og fredsbyggere er i følge rapporten, "uadskillelige partnere", siden bare en gjensidig og selvbekreftende fred "gjør det mulig for fredsbevarende styrker å trekke seg tilbake".

 

Mandater: FN-sekretariatet "må fortelle sikkerhetsrådet hva det trenger å vite, ikke hva det ønsker å høre, når oppdragsmandatene formuleres eller endres".

 

Administrasjon i overgangsperioden til normalt, sivilt styre: Et panel av internasjonalt anerkjente eksperter bør undersøke om det er mulig å innføre en foreløpig straffelovgivning til bruk i områder der FN er gitt midlertidig, utøvende politimyndighet (som pr. i dag i Kosovo og på Øst-Timor) , i påvente av atlokale styresmakter gjeninnsettes og rettsinstanser med kapasitet til å følge opp gjeninnføres.

 

Tidsrammer: "Tradisjonelle" FN-fredsbevarende operasjoner (sendt for å overvåke våpenhviler eller atskillelse av stridende parter etter mellomstatlige kriger) bør kunne være fullt utplassert i løpet av 30 dager; mens mer komplekse fredsoperasjoner, som er sendt for å avhjelpe internkonflikter, bør være fullt utplassert innen 90 dager.

 

Personell: Medlemslandene bør samarbeide for å forme enhetlige multinasjonale styrker på brigadenivå", klare til effektiv utplassering innenfor disse tidsrammer. Medlemslandene bør i tillegg etablere hver sin nasjonale pool av sivile polititjenestemenn. Panelet ønsker ikke en stående FN-hær, men mener at FN-sekretariatet bør etablere "beredskapslister" over ca. 100 militære og 100 polititjenestemenn og eksperter fra nasjonale forsvar og politistyrker, som må være tilgjengelige på 7 dagers varsel for å etablere hovedkvarteret ved nye oppdrag. Tjenestebetingelsene for sivile spesialister bør også revideres slik at FN kan tiltrekke seg mer kvalifisert personell, og deretter belønne meritter med bedre karrieremuligheter.

 

Hurtighet og effektivitet: Generalsekretæren bør få rådighet over budsjetter slik at planleggingen av et oppdrag kan startes før sikkerhetsrådet godkjenner det. På den måten kan styrkene utplasseres straks etter at sikkerhetsrådet godkjenner. Feltoppdrag må gis større frihet til å styre sine egne budsjetter. I tillegg må det lages ferdige "(felt-)oppstartingspakker", som bør lagres ved FNs lager i Brindisi i Italia.

 

Finansiering av FNs fredsbevaringsinnsats: Panelet bemerker til slutt i rapporten at etter 52 år er det på tide at fredsbevaring blir behandlet som en kjerneaktivitet i FN, og ikke bare et "midlertidig/foreløpig ansvar". Støttefunksjone i FNs hovedkvarter bør derfor i hovedsak finansieres via det regulære FN-budsjettet i stedet for over den nåværende "Støttekontoen", som må rettferdiggjøres år for år, post for post.

* * *

I rapporten sies det også at gjennom det siste tiåret har FN gjentatte ganger feilet i å møte utfordringene som ligger i å "beskytte jordens folk mot krig". De fastslår at "FN behersker jo ikke dette noe bedre i dag". Rapporten konkluderer likevel med å uttrykke håp - panelets felles visjon - om et mer effektivt FN i framtida, "med en sterk, utstrakt hånd til de samfunn, land eller regioner som trenger det, for å avverge konflikter og sette en stopper for vold .… et FN som ikke bare har viljen, men også evnen til å oppfylle det store løftet - å rettferdiggjøre den tilliten og tro som et overveldende flertall i menneskeheten har til FN.

 

Panelmedlemmene:

Leder: Ambassadör Lakhdar Brahimi (Algerie), undergeneralsekretær med spesialoppdrag innenfor generalsekretærens forebyggende og fredsskapende innsats;

J. Brian Atwood (USA), tidligere direktør for USAs internasjonale utviklingbyrå (United States Agency for International Development);

Colin Granderson (Trinidad och Tobago), tidligere leder for Organisasjonen av Amerikanske Stater (OAS) og for FNs sivile oppdrag på Haiti (MICIVIH);

Dame Ann Hercus (New Zealand), tidligere spesialutsending for generalsekretæren på Kypros;

Richard Monk (Storbritania), tidligere politisjef i den internasjonale politi- innsatstyrken (IPTF);

General Klaus Naumann (Tyskland), tidligere sjef for den tyske forsvarsstaben og før det leder for NATOs militærkomite ;

Professor Hisako Shimura (Japan), President for Tsuda College i Japan, tidligere tjenestemann i FNs avdeling for fredsbevarende operasjoner;

Ambassadør Vladimir Shustov (Ryssland), tidligere assisterende representant for den permanente russiske FN-delegasjonen;

General Philip Sibanda (Zimbabwe), tidligere militær sjef for FNs Angola verification Mission III (UNAVEM III);

Cornelio Sommaruga (Sveits), tidligere president for Det Internasjonale Røde Kors


FRED OG SIKKERHET • • • GENERELT OM FRED OG SIKKERHETKONFLIKTHÅNDTERINGSANKSJONERLANDMINER • BRAHIMI-RAPPORTEN • FNS FREDSBEVARENDE STYRKER • FNS POLITISKE OG FREDSSKAPENDE OPERASJONER • MER INFORMASJON - FNs ENGELSKE NETTSIDE


UNIC Logo
Tilbake  Forsiden  Til toppen