unlogo_blue2.gif (2555 bytes)

DE FORENTE NASJONERS
PAKT

og

VEDTEKTER FOR DEN INTERNASJONALE
DOMSTOL


DE FORENTE NASJONERS
PAKT

Formål og prinsipper.

Medlemskap.

Organer.

Generalforsamlingen.

Sikkerhetsrådet.

Fredelig bileggelse av tvister.

Tiltak mot trusler mot freden, fredsbrudd og angrepshandlinger.

Regionale ordninger.

Mellomfolkelig økonomisk og sosialt samarbeid.

Det økonomiske og Sosiale Råds

Erklæring om ikke-selvstyrte områder.

Det mellomfolkelige tilsynssystem.

Tilsynsrådet.

Den Internasjonale Domstol.

Sekretariatet.

Forskjellige bestemmelser.

Sikkerhetsbestemmelser i overgangstiden.

Endringer.

Ratifikasjon og undertegning.


Vedtekter for den
Internasjonale Domstol.

Domstolens organisasjon

Domstolens domsmyndighet

Rettergang.

Betenkninger

Endringer.