Terug - Vacatures en Stages


VN-VADEMECUM


Deze pagina bevat algemene gegevens met betrekking tot het werken voor de Verenigde Naties en informatie over het statuut van het personeel.

1        Het statuut van internationale ambtenaren

2
       Afhankelijkheid van lidmaatschap, bijdrage en bevolking

3
       Van klusjesman tot beleidsverantwoordelijke
   3.1  General Services - Algemene diensten (Administratief en secretariaatspersoneel, typisten
          voor conferenties
, boekhoudkundig en statistisch personeel)
   3.2  Technical Assistance Experts - Experten voor technische bijstand
   3.3  Professional Category - Academisch gevormd personeel
   3.4  Field Service - VN-veldwerkers
   3.5  Junior Professional Officer - Assistent-deskundigen
   3.6  Security and Safety - Veiligheidspersoneel
   3.7  Trades and Crafts - Onderhoudspersoneel
   3.8  Public Information Assistants - Assistenten voor publieksvoorlichting
   3.9  UN-Volunteers - VN-vrijwilligers
   3.10 Betrekkingen in andere VN-bureaus

4
       Algemene cijfers


1     Het statuut van internationale ambtenaren

1.1  Onafhankelijkheid en onpartijdigheid

De werknemers van internationale organisaties zijn internationale ambtenaren. Hun verantwoordelijkheid ligt niet nationaal, maar uitsluitend internationaal. Wanneer men in dienst treedt, verbindt men zich ertoe enkel te handelen in naam van de internationale organisatie en afstand te doen van alle nationale belangen. Internationale ambtenaren worden verwacht niet uit de biecht te praten en evenmin zaken te ondernemen die indruisen tegen de principes van de internationale organisatie. Deze richtlijn is ook van toepassing wanneer de ambtenaar in kwestie slechts tijdelijk voor een internationale organisatie werkt en daarna terug zou keren naar een functie in de nationale administratie. Politieke en economische onafhankelijkheid alsook onpartijdigheid staan bijgevolg hoog in het vaandel geschreven van een internationaal ambtenaar.

"I solemnly swear (undertake, affirm, promise) to exercise in all loyalty, discretion and conscience the functions entrusted to me as an international civil servant of the United Nations, to discharge these functions and regulate my conduct with the interests of the United Nations only in view, and not to seek or accept instructions in regard to the performance of my duties from any Governement or other authority external to the Organization."

Bron: Staff Regulation, United Nations, New York, 1993, blz. 2, Article I, Regulation 1.9.

Om die onafhankelijkheid te vrijwaren geniet een internationale ambtenaar zekere voorrechten en immuniteiten. Zo is er een indirecte belasting op het inkomen in het gastland. Verder kan de ambtenaar in het gastland juridisch niet vervolgd worden voor zijn officiële activiteiten in de organisatie. Dit is van groot belang wanneer er gewerkt wordt in politiek instabiele gebieden. Immuniteit voor andere handelingen mag alleen ingeroepen worden wanneer dit het belang van de organisatie zou dienen.

1.2  Efficiëntie, bekwaamheid en integriteit

Bij de aanwerving van een internationaal ambtenaar is de overheersende overweging het niveau van efficiëntie, bekwaamheid en integriteit. Een universitaire opleiding is in veel gevallen een minimumvereiste. Soms kan jarenlange beroepservaring hieraan gelijkgesteld worden. De wervingsdiensten van de internationale organisaties rekruteren op basis van kwalificaties en kwaliteiten.2     Afhankelijkheid van lidmaatschap, bijdrage en bevolking

Gezien de noodzakelijke onafhankelijkheid van internationale ambtenaren zou de nationaliteit van de kandidaten geen rol mogen spelen. Toch is voor bepaalde functies een evenredige vertegenwoordiging van de lidstaten gewenst. Dit is van groot belang om het vertrouwen van alle lidstaten in de internationale organisatie te behouden. Daarvoor wordt het systeem van desirable ranges gehanteerd. Er wordt rekening gehouden met twee factoren. Eerst wordt de financiële bijdrage van het land in rekening gebracht. Vervolgens speelt het aantal inwoners van het desbetreffende land een rol. Het afwegen van deze factoren geeft een minimum en een maximum aantal personeelsleden waarop de lidstaat recht heeft.

Het is echter niet zo dat dit principe bij alle posities wordt toegepast. Zo worden er uitzonderingen gemaakt op de geografische verdeling voor functies die een bijzondere talenkennis vereisen en voor personeel dat uitgezonden wordt voor specifieke missies. Voornamelijk de aanverwante organisaties van de VN maken gebruik van deze uitzondering. Voor de assistent-deskundigen en de algemene diensten (zie verder) wordt het principe van de geografische verdeling zelden gebruikt.


 
3     Van klusjesman tot beleidsverantwoordelijke

De Verenigde Naties maakt een onderscheid naar de volgende personeelscategorieën:

- General Services - Algemene diensten
- Technical Assistance Experts - Experten voor technische bijstand
- Professional Category - Academisch gevormd personeel
- Field Service - VN-veldwerkers
- Junior Professional Officer - Assistent-deskundigen
- Security and Safety - Veiligheidspersoneel
- Trades and Crafts - Onderhoudspersoneel
- Public Information Assistants - Assistenten voor publieksvoorlichting
- United Nations Volunteers - VN-vrijwilligers

3.1  General Services - Algemene diensten

Het personeel van de algemene diensten voert het eigenlijke basiswerk uit van de organisatie. De taken gaan van secretariaatswerk tot boekhouding.
 
Administratief en secretariaatspersoneel
De meeste vacatures hebben betrekking op secretariaatspersoneel en typisten, die bij voorkeur tweetalig zijn (Engels en Frans of Spaans). De minimumvereisten voor deze functie zijn een tiksnelheid van 50 tot 55 woorden per minuut en een stenografische snelheid van ongeveer 90 woorden per minuut. Sporadisch zijn er ook vacatures voor administratief personeel. Zij moeten minstens hun secundaire scholing of een gelijkaardige opleiding volbracht hebben.

Het administratief en secretariaatspersoneel wordt ter plaatse gerekruteerd. Wil men in aanmerking komen, moet men zijn of haar kandidatuur rechtstreeks richten naar de hoofdzetel van de Verenigde Naties in New York. Als kandidaten buiten de regio van de hoofdzetel willen deelnemen aan de examens, moeten zij hun eigen reiskosten betalen. Na deze selectie wordt een lijst van geschikte personen aangelegd. Deze kandidaten worden in overweging genomen naarmate er vacatures zijn. Slagen in het examen betekent dus niet dat men onmiddellijk aangeworven zal worden. Het is alleen een garantie dat hij/zij in aanmerking komt als er openstaande betrekkingen zijn.

Het statuut en het salaris van het personeel valt meestal samen met een gelijkaardige functie in de regio waar men tewerkgesteld zal worden.
 
Typisten voor conferenties
Er bestaat een speciale behoefte aan typisten voor conferenties die zeer snel kunnen typen in de zes officiële talen van de VN (Arabisch, Chinees, Engels, Frans, Russisch en Spaans). Zij moeten ondermeer teksten overtypen voor officiële documenten van de Algemene Vergadering en in staat zijn gesproken teksten rechtstreeks in te tikken. Bovendien moeten zij afwisselend dag- en nachtwerk verrichten. De werving gebeurt ter plaatste via vergelijkende examens. Kandidaten worden verwacht een tiksnelheid van meer dan 50 woorden per minuut te halen. De wervingsprocedure is identiek aan de procedure bij het secretariaatspersoneel.
 
Boekhoudkundig en statistisch personeel
Er zijn sporadisch vacatures voor personeel dat zich bezighoudt met boekhouding en statistiek. Kandidaten met relevante ervaring die een opleiding hebben genoten in een aanverwant domein op universitair niveau, krijgen prioriteit. Speciale examens worden enkel gepland als de behoefte zich voordoet.
De jaarlijkse behoefte aan personeel varieert natuurlijk per beroepscategorie. Bij de Algemene Diensten heeft men vooral secretariaatspersoneel nodig. Het nadeel is dat het personeel ter plaatse wordt gerekruteerd en de geïnteresseerden de verplaatsingskosten zelf moeten dragen.
United Nations Headquarters
New York NY-10017
Verenigde Staten
Tel: (1 212) 963 12 34
Fax: (1 212) 963 48 79
 
3.2  Technical Assistance Experts - Experten voor technische bijstand


De VN-programma's voor technische samenwerking worden georganiseerd door VN Programma's en Fondsen alsook door gespecialiseerde organisaties van de VN, waarvoor het UNDP een coördinerende taak heeft. De VN houdt zich bezig met een brede waaier van technische bijstand waaronder economische ontwikkeling, welzijnswerk, statistiek, openbare diensten, enzovoort.

Er worden bijna uitsluitend gespecialiseerde experten geselecteerd met een jarenlange ervaring binnen hun vakgebied. Kandidaten voor het programma voor technische samenwerking kunnen hun kandidatuur indienen bij de Dienst Verenigde Naties (P31) van het Federaal Ministerie van Buitenlandse Zaken of bij de VN zelf en de betrokken VN-organisaties (zie verder). Informatie omtrent eventuele vacatures kan bij de dienst P31 verkregen worden.
 
Dienst Verenigde Naties (P31)
(Federaal) Ministerie van Buitenlandse Zaken
Karmelietenstraat 15
1000 Brussel

3.3  Professional Category - Academisch gevormd personeel

Het academisch gevormd personeel van de VN bestaat enerzijds uit deskundigen in de vakgebieden van de VN, vaak administrateurs genoemd, en anderzijds uit de hogere kaders, waaronder Secretaris-Generaal, Ondersecretaris-Generaal, Adjunct-Secretaris-Generaal en Directeur-Generaal. Administrateurs zijn universitairen met minstens twee jaar werkervaring. Een grondige kennis van het Frans en het Engels is noodzakelijk. De administrateurs zijn onder te verdelen naargelang de juiste invulling van hun taak.
 
Administratieve betrekkingen
Er zijn relatief weinig administratieve vacatures. Deze worden meestal ingenomen door reeds in dienst zijnde personeelsleden.
 
Economen
De VN heeft behoefte aan economen die gespecialiseerd zijn in een groot aantal domeinen. Zij moeten in staat zijn onderzoek te verrichten in verschillende economische sectoren, ontwikkelingsstrategieën en economische modellen uit te tekenen en technische bijstandsprogramma's te begeleiden. Vanzelfsprekend is een universitaire opleiding in economische wetenschappen een noodzakelijke voorwaarde. De bescherming van het leefmilieu krijgt echter een steeds voornamere plaats op de agenda van de economisten. Autonome organisaties, zoals het IMF en de Wereldbank, doen des te meer beroep op gespecialiseerde economen.
 
Gegevensverwerking
Voor dit domein worden kandidaten gezocht die gespecialiseerd zijn in de ontwikkeling en het gebruik van informatieverwerkende systemen op computer. Zij staan in voor de automatisering en computerisering van het kantoorwerk. De computerspecialisten moeten een hogere academische titel bezitten in computerwetenschappen, wiskunde of aanverwante disciplines. Zij moeten bovendien minimum drie jaar ervaring hebben met grote computer-netwerken.
 
Ingenieurs
De VN heeft behoefte aan ingenieurs die gespecialiseerd zijn in een groot aantal domeinen. Zij moeten de haalbaarheid van de projecten te velde uittekenen en onderzoeken wat er allemaal nodig is om het project tot een goed einde te brengen. Buiten ingenieurs kunnen ook architecten daarvoor in aanmerking komen. Het aantal vacatures is hier vrij beperkt. Het zijn vooral de aanverwante organisaties van de VN die ingenieurs in dienst nemen.
 
Financiën
De VN heeft ook deskundigen nodig voor financiële analyses, de boekhouding en de controle ervan.
 
Betrekkingen bij de Dienst Juridische Zaken
Vacatures komen hier slechts sporadisch voor en vereisen een hoge graad van specialisatie en ervaring op het vlak van het internationaal publiek recht. Kandidaten met enkel een beroepsopleiding op het vlak van het burgerlijk, administratief, handels- of strafrecht komen zelden in aanmerking. De deskundigen onderzoeken de VN-resoluties, VN-conventies en de gevolgen die verbonden zijn aan VN-acties.
 
Dienst Politieke Zaken
De VN heeft uiteraard gekwalificeerd personeel nodig voor haar politieke zaken. Zij moeten ondermeer de politieke situaties in de lidstaten bestuderen, rapporten opstellen over mogelijke crisissituaties en mogelijke oplossingen en tussenkomsten uitdenken en begeleiden. Een universitaire graad in de politieke wetenschappen of internationaal recht is noodzakelijk, wil men in aanmerking komen.
 
Bibliothecarissen
Bibliothecarissen worden tewerkgesteld voor de verzameling en catalogering van gegevens voor de bibliotheek of het archief van de VN. Kandidaten moeten een diploma hebben van een erkende bibliotheekschool of moeten equivalente professionele ervaring hebben met een grondige kennis van twee officiële talen. Bovendien moeten zij reeds twee jaar gewerkt hebben in een gelijkaardige functie.
 
Betrekkingen bij de Informatiedienst

De betrekkingen bij de Informatiedienst vereisen een ruime ervaring op het vlak van pers, publikaties, radio, film en andere visuele informatie. Zelfs voor de lagere functies is, naast een diploma in de journalistiek, de nodige beroepservaring vereist. Kandidaten die in meer dan één officiële taal kunnen werken, krijgen de voorkeur.
 
Wetenschap en Technologie
Bij de uitwerking en begeleiding van de verschillende VN-programma's en onderzoeks-projecten zet de VN ook personeel in met een wetenschappelijke opleiding. De vereisten en mogelijkheden zijn gelijklopend met die bij de economisten en ingenieurs.
 
Personeel voor Sociale Zaken en Demografie

De vraag naar personeel voor sociale zaken op het VN-Secretariaat komt slechts weinig voor. Deskundigen in sociale zaken worden meestal ingezet voor opdrachten in overzeese gebieden en in het kader van het programma voor technische samenwerking. De deskundigen moeten zich verdiepen in verschillende domeinen waaronder misdaadpreventie, drugsproblematiek, sociale integratie, gelijkheid van man en vrouw, vergrijzing en rurale ontwikkeling. De VN heeft wel regelmatig vakmensen op het vlak van demografie nodig. Een hoge graad in sociale wetenschappen met demografie als hoofdspecialisatie is hier vereist.
 
Statistiek
Ook hier is het aantal vacatures vrij gering. Bovendien liggen de verwachtingen zeer hoog. De deskundigen voor statistiek moeten een hoge graad van specialisatie en ervaring kunnen voorleggen.
 
Vertalers/Tolken en aanverwant werk
Kandidaat vertalers moeten tenminste twee officiële VN-talen naar zijn of haar moedertaal kunnen vertalen. De moedertaal moet één van de zes officiële talen zijn (Arabisch, Chinees, Engels, Frans, Russisch en Spaans). Vertalers, met uitzondering van de vertalers van de Arabische, Chinese en Russische sectie, moeten ook samenvattingen kunnen maken. Buiten de bovenvermelde vereisten moeten alle kandidaten afgestudeerd zijn aan een universiteit waar er in hun moedertaal onderwezen werd. Zij moeten ook een ruime algemene kennis hebben van internationale politieke ontwikkelingen, instellingen, recht, economie of wetenschappelijke en technische onderwerpen.

Tolken moeten kunnen omzetten naar hun moedertaal, die één van de zes officiële talen van de VN moet zijn. Tevens dienen zij een auditieve kennis te hebben van minstens twee andere officiële talen. Kandidaten mogen zowel geschoolde tolken zijn, als personen met de juiste taalkundige vaardigheden, met een universiteitsdiploma en die het vereiste niveau kunnen bereiken binnen een paar weken of maanden.

De aanwerving van het academisch gevormd personeel gebeurt rechtstreeks bij de VN of via de Dienst Verenigde Naties (P31) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Bij deze dienst kan men informatie aanvragen over eventuele vacatures. De dienst P31 peilt verder enkel naar de motivatie en talenkennis van de kandidaat en bezorgt hem of haar de nodige inschrijvingsformulieren. Vervolgens wordt het dossier van de kandidaat overgemaakt aan de Permanente Vertegenwoordigingen van België bij de VN. De Permanente Vertegenwoordigingen nemen dan rechtstreeks contact op met de VN. De kandidaat kan ook zelf contact opnemen met de VN. Nochtans is het aan te raden om zijn of haar kandidatuur tegelijkertijd naar het Ministerie én de VN te sturen.

United Nations Headquarters
New York NY-10017
Verenigde Staten
Tel: (1 212) 963 12 34
Fax: (1 212) 963 48 79

Dienst Verenigde Naties (P31)
(Federaal) Ministerie van Buitenlandse Zaken
Karmelietenstraat 15
1000 Brussel

Wanneer er geen vacatures zijn, wordt het dossier van de kandidaat opgenomen in de wervingsreserve. De dienst P31 wordt op de hoogte gehouden van mogelijke vacatures door de Permanente Vertegenwoordigingen van België bij de VN of via het 'Vacancy Announcement Bulletin' van de VN.

Wanneer er een vacature gemeld wordt, worden de dossiers van mogelijke kandidaten aanhangig gemaakt bij de VN door de Permanente Vertegenwoordigingen. Na het verstrijken van de deadline voor het indienen van kandidaturen stelt de Professional Staffing Service van de VN een selectiecomité samen. Deze groep van mensen uit verschillende landen maakt een eerste keuze. Het resultaat van die keuze is een korte lijst van geselecteerden. De eerste op de lijst maakt het meeste kans op een interview. De Permanente Vertegenwoordigingen bij de VN of de VN zelf zal de kandidaat die de voorkeur geniet uitnodigen voor een interview. Dit interview handelt over de vereiste beroepskwalificaties en de juiste inhoud van de functie. Bovendien gaat het interview steeds gepaard met een talentest.

Wordt de kandidaat aangenomen, dan moet hij of zij eerst een proefperiode van maximaal twee jaar doorlopen. Hierna wordt de persoon al dan niet een contract van onbepaalde duur aangeboden. Soms wordt er gewerkt met korte duur-contracten of contracten van bepaalde duur. De pensioenleeftijd ligt op 62 jaar.

De aanwerving van vertalers en tolken verloopt enigszins anders. Vertalers worden aangenomen op basis van vergelijkende examens en een interview. Deze examens worden in principe jaarlijks afgenomen. Tolken worden aangenomen na individuele examens.

Het academisch gevormd personeel, met uitzondering van de vertalers en tolken, is onderhevig aan het principe van een evenredige geografische verdeling van het personeel. Dit principe vormt dan ook een belangrijke overweging bij de selectie van de kandidaten. Een andere overweging is het principe van gelijke kansen voor man en vrouw, dat opgenomen is in het VN-Handvest. De Algemene Vergadering heeft bijgevolg duidelijke richtlijnen vastgelegd, waaruit blijkt dat een verhoogde tewerkstelling van vrouwen een streefdoel is in haar tewerkstellingsbeleid. Momenteel wordt dus enige voorkeur gegeven aan vrouwen bij de aanwerving van het personeel. De VN hoopt bovendien dat er meer vrouwelijke experten en raadgevers zouden deelnemen aan de programma's voor technische samenwerking.

Men maakt een onderscheid tussen de deskundigen op de lagere niveaus en de hogere kaders, maar ook bij de deskundigen onderling geldt er een onderverdeling naar niveau of graad. De zogenaamde P-niveaus rangschikken de deskundigen naar graad. In theorie stemmen deze graden overeen met een welbepaald aantal jaar beroepservaring.
 
P1 Universitaire opleiding, weinig of geen beroepservaring vereist.
P2 Universitaire opleiding, minstens drie jaar beroepservaring.
P3 Universitaire opleiding, minstens zes jaar beroepservaring.
P4 Universitaire opleiding, minstens tien jaar beroepservaring.
P5 Universitaire opleiding, minstens zestien jaar beroepservaring.
 
Wil men in aanmerking komen voor de hogere functies, moet men meerdere jaren nuttige beroepservaring kunnen voorleggen. Bij de functie van Directeur-Generaal maakt de VN onderscheid naar twee niveaus:
 
D1 Universitaire opleiding, met 22 jaar beroepservaring.
D2 Universitaire opleiding, met meer dan 22 jaar beroepservaring.
 
3.4  Field Service - VN-veldwerkers


De VN-veldwerkers zijn verantwoordelijk voor de verschillende veldopdrachten van de VN. Het personeel verandert van opdracht tot opdracht in alle delen van de wereld. Vaak zijn het dan ook missies van korte duur. De VN-veldwerkers worden meestal ingezet als veiligheids-agenten, automecaniciens, radiotechnici, radiomedewerkers en secretariaatspersoneel ten velde. Zij worden ook ingezet als burgerpersoneel bij de VN-vredesoperaties. De wervingsprocedure loopt grotendeels parallel met die van het academisch gevormd personeel. Op de dienst P31 neemt men eerst een kort interview af, waarna de kandidaat de nodige formulieren moet invullen. De dienst zal dan het dossier aankaarten bij de VN via de Permanente Vertegenwoordigingen van België bij de VN. Men kan ook zijn kandidatuur rechtstreeks indienen bij de VN.

De jaarlijkse behoefte aan VN-veldwerkers is niet eenvoudig te bepalen, want het aantal veldwerkers is in grote mate afhankelijk van het aantal vredesoperaties die onder VN-mandaat optreden. De laatste jaren werden gekenmerkt door een ware explosie van VN-vredesoperaties. Dit vertaalde zich in een relatief grote vraag naar burgerpersoneel ter ondersteuning van deze operaties. Informatie over eventuele vacatures kan bij de dienst P31 verkregen worden.
 
United Nations Headquarters
New York NY-10017
Verenigde Staten
Tel: (1 212) 963 12 34
Fax: (1 212) 963 48 79
Dienst Verenigde Naties (P31)
(Federaal) Ministerie van Buitenlandse Zaken
Karmelietenstraat 15
1000 Brussel

3.5   Junior Professional Officer - Assistent-deskundigen

Om te kunnen beantwoorden aan de vraag naar korte-termijn-werkkrachten voor de verschillende programma's en projecten, maken de VN en de aanverwante organisaties gebruik van het programma voor assistent-deskundigen. Assistent-deskundigen zijn in feite junior-experten. Het zijn meestal pas afgestudeerden met maximaal vier jaar werkervaring. Zoals bij de meeste internationale functies is hier opnieuw een universitair diploma vereist, wil men in aanmerking komen. Belangrijk hierbij is dat het programma gefinancierd wordt door een nationale instantie die de coördinatie van het programma op zich neemt, en niet door de VN. De nationale instantie bepaalt dus ook naar welke programma's of organisaties hun mensen worden uitgezonden. Voor België heeft het BTC deze taak op zich genomen.
 
BTC
Brederodestraat 6
1000 Brussel
Fax: 02/519.03.27 - 02/519.02.11
 
 
Het programma voor assistent-deskundigen is in feite nauw verwant aan het programma voor technische samenwerking. Het verschil is dat de assistent-deskundigen voor een kortere termijn aangeworven worden en over minder ervaring moeten beschikken. Bovendien gaat dit programma uit van een nationale instantie, terwijl het programma voor technische samenwerking uitgaat van de VN zelf.

Wil men zich kandidaat stellen als assistent-deskundige, dan moet men zich richten tot het BTC. De aanwerving wordt door het BTC begeleid, daar het instaat voor de financiering van het programma. Na een kort interview en het invullen van de nodige formulieren worden de kandidaten opgenomen in een wervingsreserve. Jaarlijks organiseert het BTC een selectie in samenwerking met de internationale organisaties die mensen nodig hebben. Een dertigtal kandidaten komen dan in aanmerking voor de functie van assistent-deskundige. Informatie over vacatures is te krijgen bij het BTC.

Hoewel het BTC het programma financiert, wordt het contract afgesloten tussen de kandidaat en de internationale organisatie waarvoor hij of zij zal werken. Het officiële statuut is contractant met een internationale organisatie. De contracten zijn niet verlengbaar. De bedoeling is jongeren de kans te geven ervaring op te doen bij de internationale organisaties om zich daarna kandidaat te kunnen stellen voor de functie van administrateur. Bij de weergave van de cijfergegevens van de internationale organisaties wordt echter zelden een onderscheid gemaakt naar de korte-termijn-deskundigen, de zogenaamde assistent-deskundigen, en de lange-termijn-deskundigen die werken onder het programma voor technische samenwerking.

Een sollicitatie voor assistent-deskundige moet men dus altijd richten naar het BTC en niet naar de internationale organisaties zelf. Het is dus ook niet zo dat men afhankelijk van de internationale organisatie zich moet richten naar een ander ministerie, zoals bij de functie van administrateur. Het land in kwestie bepaalt zelf hoeveel mensen ze kan of wil tewerkstellen.
Het BTC plaatst de kandidaten in samenspraak met de internationale organisaties. Het UNDP, het UNITAR en het IFAD zijn de grootste afnemers. De assistent-deskundigen worden meestal op het terrein zelf tewerkgesteld in diverse ontwikkelings- of bijstandprogramma's. Kennis van het Frans en Engels is onontbeerlijk, terwijl kennis van het Spaans of Portugees een bijkomende troef vormt.
 
3.6  Security and Safety - Veiligheidspersoneel


Vacatures in dit domein zijn vrij gering en zij worden meestal opgevuld tijdens de jaarlijkse wervingscampagne, die plaatsvindt in de maanden juli en augustus. De werving gebeurt ter plaatse. Kandidaten moeten tussen de 22 en 32 jaar zijn en houder van een diploma van het secundair onderwijs. Hun fysieke conditie moet uitstekend zijn. Bovendien moeten de kandidaten minstens twee jaar ervaring opgedaan hebben bij de openbare politie of drie jaar bij de militaire politie. Kandidaten met een graad in strafrecht en met 18 maanden ervaring op het vlak van veiligheidsaspecten komen ook in aanmerking.
 
3.7  Trades and Crafts - Onderhoudspersoneel


De VN doet ook beroep op allerlei diensten die nodig zijn om het Secretariaat technisch gezien draaiende te houden. Deze mensen worden echter ter plaatse gerekruteerd. Eén van de belangrijkste diensten zijn de drukkerijen. Kandidaten moeten een basisopleiding in een drukkersschool gevolgd hebben en praktische ervaring opgedaan hebben met de gebruikte apparatuur. Een andere mogelijkheid is het beheer en onderhoud van de gebouwen. De vraag varieert hier van loodgieters, deskundigen in air-conditioning tot algemeen onderhouds-personeel. Alle kandidaten moeten hun secundaire opleiding volbracht hebben, in goede gezondheid verkeren en beschikken over ervaring in de desbetreffende domeinen.

 3.8  Public Information Assistants - Assistenten voor publieksvoorlichting


Assistenten en gidsen worden ook plaatselijk aangeworven. Dit gebeurt gewoonlijk één keer per jaar. De opleiding van de geselecteerde kandidaten vindt plaats begin maart. Kandidaten moeten tussen de 20 en 30 jaar oud zijn en een academische of gelijkwaardige opleiding genoten hebben. Zij moeten vlot Engels spreken en een goede stem hebben. Het is een absolute vereiste dat zij minstens nog één andere taal vloeiend spreken.
 
3.9  UN-Volunteers - VN-vrijwilligers

In 1970 werd het VN-vrijwilligers Programma (UNV) opgericht met als doel te voorzien in de behoefte van ontwikkelingslanden aan gekwalificeerd en getraind personeel.

De VN-vrijwilligers, die te werk worden gesteld aan een bescheiden loon en onder redelijke werkomstandigheden, worden ingeschakeld in projecten, die door UNDP of een andere VN-organisatie worden uitgevoerd, alsook in programma's die rechtstreeks worden uitgevoerd door de regering van het ontvangende land. Hun functie varieert van landbouwdeskundige, ingenieur, bouwvakker, landmeter en werktuigkundige tot econoom en arts.

VN-vrijwilligers worden alleen naar een land uitgezonden op uitdrukkelijk verzoek en met goedvinden van het ontvangende land. Zij werken in specifieke projecten, meestal onder supervisie van meer ervaren deskundigen. Voorbeelden van het soort werk zijn: een landbouw-deskundige, die verbeterde landbouwmethodes demonstreert; een jonge architect, die helpt bij het ontwikkelen van procédés voor het bouwen van huizen met plaatselijke materialen; en landmeter, die de ligging helpt bepalen van kleine dijken en het stedelijk waterleidingnet; een zoöloog, die werkt aan het inventariseren van het dierenbestand in een nationaal park; een specialist in onderwijstechniek, die helpt bij een project om volwassenen te leren lezen en schrijven.

Wie komt in aanmerking? Mannen en vrouwen van minimum 21 jaar, houder van een universitair of technisch diploma die minstens twee jaar beroepservaring hebben en een goede gezondheid bezitten. Kandidaten moeten vloeiend Engels, Frans of Spaans spreken en schrijven en in sommige gevallen Portugees of Arabisch. Bovendien is een sterke interessen en toewijding nodig om te kunnen werken en leven in soms moeilijke omstandigheden.

De selectie en aanwerving van VN- vrijwilligers gebeurt door het BTC.
 
BTC
Brederodestraat 6
1000 Brussel
Fax: 02/519.03.27 - 02/519.02.11

UNV
Postfach 260111
D-53153 Bonn
Duitsland
Tel: (49 228) 815 20 00
Fax: (49 228) 815 20 01


3.10  Betrekkingen in andere VN-bureaus

De VN heeft in verschillende andere grote steden zetels, bijvoorbeeld in Genève en Wenen, en verder zijn er ook informatiecentra en verbindingsbureaus die over de verschillende lidstaten verspreid zijn. Zowel het personeel voor de algemene diensten, het onderhouds- en veiligheidspersoneel alsook de assistenten voor publieksvoorlichting en gidsen worden ter plaatse in dienst genomen. De aanwerving van experten voor technische bijstand, academisch gevormd personeel en veldwerkers gebeurt echter steeds via de hoofdzetel in New York. Hieronder zijn adressen van de VN-zetels in Genève en Wenen afgedrukt.
 
Zetel in Genève:
Palais des Nations
Avenue de la Paix 8-14
CH-1211 Genève 10
Zwitserland
Tel: (41 22) 907 12 34
Fax: (41 22) 917 01 23
 
Zetel in Wenen:
Vienna International Centre
P.O. Box 500
A-1400 Wenen
Oostenrijk
Tel: (43 1) 26 06 00
Fax: (43 1) 26 06 058664.    Algemene cijfers

Het personeel van de Verenigde Naties wordt benoemd door de Secretaris-Generaal. Sinds 1991 worden de personeelszaken om de twee jaar beginnende op een oneven jaar door de Algemene Vergadering behandeld. De meeste organisaties van de VN-familie hanteren dezelfde regels als de VN zelf. De Algemene Vergadering kende wel een aantal hulporganen een speciaal statuut toe voor de aanwerving van hun personeel. Deze aparte regeling geldt voor UNDP, UNHCR, UNICEF, UNITAR, UNRWA, en UNU.

De gehele VN-familie waaronder ook de fondsen en programma's alsook de gespecialiseerde organisaties inclusief de Wereldbank en het IMF telde wereldwijd zo'n 53.600 personeelsleden. Ruim 40% daarvan zijn academisch gevormd. Ongeveer 65% van het VN-personeel werkt in de Algemene Diensten. Slechts een klein aantal wordt ingenomen door de VN-Veldwerkers.

Binnen het VN-secretariaat werkten in 1996 circa 9100 mensen. Ongeveer de helft daarvan is tewerkgesteld in New York. Het overige personeel is verspreid over de andere VN-bureaus in de wereld. Momenteel zijn een 2500-tal leden van het academisch gevormd personeel van het VN-Secretariaat aangenomen volgens het principe van de evenredige geografische verdeling. Bijna één vierde is aangenomen op basis van hun specifieke talenkennis.