Vrouwen, Vrede en Veiligheid  

Resolutie 1325 (2000) van de Veiligheidsraad

"Vrouwen kennen als geen ander de tol die conflicten eisen en zijn vaak ook beter in staat dan mannen om ze te voorkomen of op te lossen. Al generaties lang treden vrouwen op als pleitbezorgers voor de vrede, zowel binnen het gezin als in de samenleving. Zij hebben een doorslaggevende rol gespeeld dankzij hun talent bruggen te slaan in plaats van muren op te trekken. Ook zijn zij onvervangbaar gebleken bij het in stand houden van het maatschappelijk bestel wanneer gemeenschappen verscheurd raakten…

De Veiligheidsraad heeft dit jaar, in een verklaring naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag, erkend dat vooral vrouwen en meisjes het slachtoffer zijn van de gevolgen van gewapende conflicten. U hebt ingezien dat vrede onlosmakelijk verbonden is met de gelijkwaardigheid van man en vrouw. En u hebt verklaard dat de handhaving en bevordering van vrede en veiligheid de actieve deelname vereisen van vrouwen, op voet van gelijkheid met mannen. Ik wil u nu vragen alle middelen die u ter beschikking staan aan te wenden om deze verklaring om te zetten in effectieve actie.. De centrale doelstelling daarbij is dat vrouwen en meisjes bescherming krijgen in conflictsituaties, dat plegers van gewelddaden jegens vrouwen in conflictsituaties worden vervolgd en dat vrouwen op voet van gelijkheid de plaats innemen die hen rechtens toekomt bij de besluitvorming op het gebied van vrede en veiligheid." 

Kofi A. Annan, Secretaris-Generaal van de VN
Verklaring voor de Veiligheidsraad
24 oktober 2000

Op 24 en 25 oktober 2000, in New York, boog de Veiligheidsraad zich voor de eerste maal over het vraagstuk van vrouwen, vrede en veiligheid. Men kan hier gerust spreken van een historische ontwikkeling op het gebied van vrouwen en vrede. De discussie betrof de behoeften van vrouwen bij VN-vredesoperaties en ook de ruimere kwestie van de rol van vrouwen bij het consolideren en handhaven van de vrede. Een indrukwekkend aantal sprekers benadrukte de noodzaak, vrouwen te betrekken bij alle vredesinitiatieven en riep met name op tot een nauwere betrokkenheid van vrouwen bij de besluitvorming ter zake.

Op 31 oktober 2000 aanvaardde de Veiligheidsraad dan unaniem Resolutie 1325 (2000) over 'Vrouwen, Vrede en Veiligheid', die iedereen die belast is met het voeren van vredesonderhandelingen en met het toezicht op de naleving van vredesakkoorden oproept daarbij terdege aandacht te schenken aan de gelijkwaardigheid van de seksen en ook zorgvuldig rekening te houden met de bijzondere behoeften van vrouwen en meisjes bij hun terugkeer en hervestiging in voormalige conflictgebieden, bij hun reïntegratie, en bij het proces van de wederopbouw. De aanvaarding van deze historische resolutie geldt als een belangrijke stap naar de erkenning van de rol van vrouwen in het beheersen van conflicten, bij het handhaven van de vrede en bij het consolideren van de vrede na een conflict. Hier volgt de integrale tekst van de resolutie van de Veiligheidsraad.

Resolutie 1325 (2000)

Bezoek voor nadere informatie http://www.un.org/womenwatch.