Lijst van Nederlandse vertalingen van belangrijke VN- Verdragen en documenten door de Ministeries van Buitenlandse Zaken van België en Nederland
(gepubliceerd in resp. het Belgisch Staatsblad en het Nederlandse Tractatenblad)


De thema's zijn gerangschikt in alfabetische volgorde:

Handelsgoederen

Overeenkomst tot oprichting van de Aziatische Kokosnoot Gemeenschap, Bangkok, 1968-12-12

Overeenkomst tot oprichting van de Pepergemeenschap, Bangkok, 1971-04-16

Overeenkomst tot oprichting van het Aziatische Rijsthandelsfonds, Bangkok, 1973-03-16

Internationale Cacao-overeenkomst 1975, Genève, 1975-10-20

Internationale koffieovereenkomst 1976, Londen, 1975-12-03

Internationale Koffieovereenkomst 1983, Londen, 1982-09-16

Internationale Overeenkomst inzake jute- en juteproducten, 1982, Genève, 1982-10-01

Internationale Overeenkomst inzake tropisch hout 1983, Genève, 1983-11-18

Internationale suikerovereenkomst 1987, Londen, 1987-09-11

Internationale Overeenkomst inzake jute en juteproducten 1989, Genève, 1989-11-03

Internationale Suikerovereenkomst 1992, Genève, 1992-03-20

Internationaal Cacao-overeenkomst, Genève, 1993-07-16

Verdrag inzake tropisch hout 1994, Genève, 1994-01-26

Internationale Koffieovereenkomst 1994, New York, 1994-03-30

Internationale Graanovereenkomst, 1995. II. Voedselhulpverdrag 1995, Londen, 1994-12-05

Internationale Graanovereenkomst, 1995. I. Graanhandelsverdrag 1995, Londen, 1994-12-07

Internationale Natuurrubberovereenkomst 1995, Genève, 1995-02-17

Internationale Handel en Ontwikkeling

Overeenkomst inzake de verjaringstermijn van de internationale koop van goederen, New York, 1974-06-14

Verdrag inzake de verjaringstermijn van internationale koop van goederen, zoals gewijzigd door het Protocol tot wijziging van het

Verdrag inzake de verjaringstermijn van internationale koop van goederen van New York, 12 juni 1974, New York, 1980-04-11

Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, Wenen, 1980-04-11

Verdrag inzake afhankelijke waarborgen en doorlopende kredietbrieven, New York, 1995-12-11

Kosmische Ruimte

Overeenkomst inzake de redding van ruimtevaarders, de terugkeer van ruimtevaarders en de teruggave van in de kosmische ruimte gebrachte voorwerpen, Londen / Moskou / Washington, 1968-04-22

Overeenkomst inzake de registratie van in de kosmische ruimte gebrachte voorwerpen, New York, 1975-01-14

Overeenkomst ter regeling van de activiteiten van Staten op de maan en andere hemellichamen, New York, 1979-12-05

Mensenrechten

Verdrag inzake de voorkoming en de bestraffing van genocide, Parijs, 1948-12-09

Protocol tot wijziging van het op 25 september 1926 te Genève ondertekende Verdrag inzake de slavernij, New York, 1953-12-07

Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie, New York, 1966-03-07

Facultatief Protocol behorend bij het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, New York, 1966-12-19

Internationaal Verdrag inzake de bestrijding en bestraffing van de misdaad van apartheid, New York, 1973-11-30

Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen, New York, 1979-12-18

Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke en onterende behandeling of bestraffing, New York, 1984-12-10

Tweede Facultatieve Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, gericht op de afschaffing van de doodstraf, New York, 1989-12-15

Internationale Conventie inzake bescherming van de rechten van alle migrerende werknemers en hun gezinsleden, New York, 1990-12-18

Overeenkomst inzake de instelling van een fonds ten behoeve van de ontwikkeling van de inheemse bevolking van Latijns Amerika en de Caraïbische regio, Madrid, 1992-07-24

Milieu

Verdrag inzake de voorkoming van verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afval en andere stoffen, Londen / Mexico-City / Moskou / Washington, 1972-12-29

Verdrag betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, Genève, 1979-11-13

Protocol van Montreal betreffende stoffen die de ozonlaag afbreken, Montreal, 1987-09-16

Protocol bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand inzake de beheersing van emissies van stikstofoxiden of van de grensoverschrijdende stromen van deze stikstofverbindingen, Sofia, 1988-10-31

Verdrag van Bazel inzake de beheersing van de grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering ervan, Bazel, 1989-03-22

Verdrag inzake milieueffectrapportage in grensoverschrijdend verband, met Aanhangsels, Espoo, 1991-02-25

Verdrag inzake de bescherming en het gebruik van grensoverschrijdende waterlopen en internationale meren, Helsinki, 1992-03-17

Verdrag inzake de grensoverschrijdende gevolgen van industriële ongevallen, Helsinki, 1992-03-17

Verdrag inzake biologische diversiteit, Rio de Janeiro, 1992-06-05

Verdrag van de Verenigde Naties ter bestrijding van woestijnvorming in de landen die te kampen hebben met ernstige droogte en/of woestijnvorming, in het bijzonder in Afrika, met bijlagen, Parijs, 1994-10-14

Wijziging op het Verdrag van Bazel inzake de beheersing van de grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering ervan, aangenomen op de derde vergadering van de Conferentie der Partijen, Genève, 1995-09-22

Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering, Kyoto, 1997-12-11

Misdrijven

Protocol inzake de uitoefening van de strafrechtuitspraak over de strijdkrachten van de Verenigde Naties in Japan, Tokio, 1953-10-26

Verdrag inzake de niet-verjaring van oorlogsmisdaden, New York, 1968-12-16

Internationaal Verdrag tegen het nemen van gijzelaars, New York, 1979-12-17

Internationaal Verdrag tegen rekrutering, gebruik, financiering en training van huurlingen, New York, 1989-12-04

Ontwapening

Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens, Londen / Moskou / Washington, 1968-07-01

Verdrag inzake het merken van kneedbare explosieven teneinde deze traceerbaar te maken, Montreal, 1991-03-01

Verdrag tot verbod van de ontwikkeling, de productie, de aanleg van voorraden en het gebruik van chemische wapens en inzake de vernietiging van deze wapens, Parijs, 1993-01-13

Aanvullend Protocol bij het Verdrag inzake het verbod of de beperking van het gebruik van bepaalde conventionele wapens die geacht kunnen worden buitensporig leed te veroorzaken of een niet-onderscheidende werking te hebben, New York, 1995-10-13

Protocol inzake het verbod of de beperking van het gebruik van mijnen, valstrikmijnen en andere mechanismen, zoals gewijzigd op 3 mei 1996 (Protocol II zoals gewijzigd op 3 mei 1996), gehecht aan het Verdrag inzake het verbod of de beperking van het gebruik van bepaalde conventionele wapens die geacht kunnen worden buitensporig leed te veroorzaken of een niet-onderscheidende werking te hebben, Genève, 1996-05-03

Alomvattend Kernstop verdrag, New York, 1996-09-10

Verdrag inzake het verbod van het gebruik, de aanleg van voorraden, de productie en de overdracht van anti-personeelsmijnen en inzake de vernietiging van deze wapens, Oslo, 1997-09-18

Verdovende middelen en Psychotrope Stoffen

Overeenkomst inzake psychotrope stoffen, Wenen, 1971-02-21

Protocol tot wijziging van het Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen, 1961, Genève, 1972-03-25

Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen, 1961, met bijlagen, zoals gewijzigd door het Protocol van 25 maart 1972 tot wijziging van het Enkelvoudige Verdrag inzake verdovende middelen, New York, 1975-08-08

Verdragenrecht

Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht, Wenen, 1969-05-23

Verklaring van Overlijden van Vermiste Personen

VN Overeenkomst inzake verklaring van overlijden van vermiste personen, Lake Success, 1950-04-06

Vluchtelingen en Staatloze Personen

Statuut van de Internationale Vluchtelingenorganisaties, New York, 1946-12-15

Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, Genève, 1951-07-28

Verdrag betreffende de status van staatlozen, New York, 1954-09-28

Protocol betreffende de status van vluchtelingen, New York, 1967-01-31

Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Organisatie van de Verenigde Naties voor hulpverlening aan Palestijnse vluchtelingen (UNRWA) inzake hulp aan vluchtelingen in de landen van het Nabije Oosten, Brussel, 1993-12-16

Voorrechten en Immuniteiten, Diplomatieke en Consulaire Betrekkingen

Verdrag nopens de voorrechten en immuniteiten van de Verenigde Naties, Londen, 1946-02-13

Verdrag nopens de voorrechten en immuniteiten van de gespecialiseerde organisaties, New York, 1947-11-21

Protocol van facultatieve ondertekening inzake de verplichte beslechting van geschillen, Genève, 1958-04-29

Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer, Wenen, 1961-04-18

Facultatief Protocol betreffende de verplichte regeling van geschillen, Wenen, 1961-04-18

Facultatief Protocol betreffende de verkrijging van nationaliteit, Wenen, 1961-04-18

Verdrag van Wenen inzake consulaire betrekkingen, Wenen, 1963-04-24

Facultatief Protocol betreffende de verplichte regeling van geschillen, Wenen, 1963-04-24

Facultatief Protocol betreffende de verkrijging van nationaliteit, Wenen, 1963-04-24

Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake bijzondere zendingen betreffende de verplichte regeling van geschillen, New York, 1969-12-16

Verdrag inzake de vertegenwoordiging van Staten in hun betrekkingen met internationale organisaties van wereldwijde aard, Wenen, 1975-03-14

Verdrag inzake statenopvolging m.b.t. staatseigendommen, archieven en schulden, Wenen, 1983-04-08

Verdrag inzake de veiligheid van VN-personeel en geassocieerd personeel, New York, 1994-12-09

Overeenkomst inzake privileges en immuniteiten voor het internationale zeerechttribunaal, New York, 1997-05-23

Vreedzame Internationale Geschillenbeslechting

Herziene Algemene Akte nopens vreedzame regeling van internationale geschillen, New York, 1949-04-28

Transport en Communicaties

Verdrag inzake verkeerstekens, Wenen, 1968-11-08

Verdrag inzake het wegverkeer, Wenen, 1968-11-08

Overeenkomst tussen de Verenigde Naties, waaronder begrepen de VN-Organisatie voor Industriële Ontwikkeling en de VN-Conferentie voor Handel en Ontwikkeling, de Internationale Arbeidsorganisatie, de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties, de Organisatie der Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, de Internationale Burgerluchtvaart Organisatie, de Wereldgezondheidsorganisatie, de Internationale Vereniging voor Verreberichtgeving, de Wereld Meteorologische Organisatie, New York, 1969-06-24

Verdrag inzake bijzondere zendingen, New York, 1969-12-16

Overeenkomst inzake het contract voor het internationale vervoer van passagiers en bagage over de weg, Genève, 1973-03-01

Protocol tot wijziging van artikel 14, derde lid, van de Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR), New York, 1975-08-21

Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR (TIR-Overeenkomst), Genève, 1975-11-14

Zeerecht

Verdrag inzake de volle zee, Genève, 1958-04-29

Verdrag inzake het continentale plateau, Genéve, 1958-04-29

Verdrag inzake de territoriale zee en de aansluitende zone, Genève, 1958-04-29

Overeenkomst over de toepassing van de bepalingen van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee van 10 december 1982 die betrekking hebben op de instandhouding en het beheer van de grensoverschrijdende en de over grote afstanden trekkende visbestanden, New York, 1958-04-29

Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee, Montego-Bay, 1982-12-10

Overeenkomst betreffende de uitvoering van deel XI van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee van 1982, New York, 1994-07-28

Verdrag inzake de visserij en de instandhouding van de levende rijkdommen van de volle zee, Genève, 1995-08-04

Zeevaart

Verdrag der Verenigde Naties inzake de registratievoorwaarden voor schepen, Genève, 1986-02-07

Verdrag inzake een gedragscode voor lijnvaartconferences, Genève, 1974-04-06

Internationaal Verdrag inzake maritieme panden en hypotheken, 1993, Genève, 1993-05-06

Overeenkomst betreffende het aannemen van eenvormige technische eisen voor wielvoertuigen, uitrustingsstukken en onderdelen die kunnen worden aangebracht en/of gebruikt op wielvoertuigen en de voorwaarden voor wederzijdse erkenning van goedkeuringen verleend op basis van deze eisen, Genève, 1995-10-16