Terug - Mensenrechten

 

BELGIË EN HET VN-COMITE VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS


In zijn zitting van oktober-november 1998 besprak het VN-Comité voor de Rechten van de Mens de periodieke rapporten van IJsland, Armenië, Libië en Japan, en het derde periodieke rapport van België.

Ter gelegenheid van de viering van de vijftigste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, op 10 december 1998, werd besloten om een begin te maken met de publicatie van dit en de beide voorgaande Belgische rapporten, samen met de besprekingen en aanbevelingen geformuleerd door het Comité.

Het is immers van groot belang dat deze documenten onder de aandracht worden gebracht van een breed publiek.

Het Comité werd opgericht onder het Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (1966, het trad in werking op 23 maart 1976) en heeft tot taak toe te zien op de naleving van de verdragsverplichtingen door de staten-partijen.

Het kan klachten behandelen van individuele personen en van verdragspartijen over schendingen van het Verdrag door een bepaalde staat.

Daarnaast echter bespreekt het de door de Verdragspartijen voorgelegde periodieke rapporten, en geeft zijn commentaar daarop. Tijdens de besprekingen krijgt een vertegenwoordiger van de staat in kwestie de gelegenheid het rapport toe te lichten, en te antwoorden op vragen van de leden van het Comité.

Na afloop worden commentaren en aanbevelingen geformuleerd die worden overgemaakt aan de Regering in kwestie. De rapporten, besprekingen en aanbevelingen worden gepubliceerd als officiële documenten van de Verenigde Naties; samenvattingen ervan worden opgenomen in het jaarlijks rapport van het Comité aan de Algemene Vergadering. Het is de bedoeling, dat deze informatie op brede schaal wordt verspreid, ook, of juist, in het betreffende land.

Het Comité bestaat uit 18 personen, deskundigen op het gebied van de internationale bescherming van de rechten van de mens. Zij worden gekozen door de staten die partij zijn bij het Verdrag, en zetelen in hun persoonlijke hoedanigheid.

Hoe belangrijk de rol van het Comité ook is, het blijft slechts één van de schakels in het geheel van het VN-Mensenrechtenwerk. Het lijkt daarom onontbeerlijk, hier als inleiding een kort overzicht te geven van de Internationale Bescherming van de Rechten van de Mens zoals die in de Verenigde Naties werd ontwikkeld.

De Documenten van het VN-Comité worden waar mogelijk weergegeven in de originele versie, dat is in het Frans, dat samen met Engels, Duits, Spaans, Russisch en Arabisch een van de officiële talen van de Verenigde Naties is.  

 Internationale Bescherming van de Rechten van de Mens

•  Documenten van het VN-Comité voor de Rechten van de Mens

Dit project genoot de steun van het Ministerie van Buitenlandse zaken.


UNIC Logo
Terug  Home  Terug naar boven